POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO), Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Fanazja” informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja”, 22-500 Hrubieszów z siedzibą przy ul. Targowej 24, którego organem prowadzącym jest Spółdzielnia Socjalna „Sperare”, ul. Targowa 24, 22-500 Hrubieszów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 609374150

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w celach rekrutacyjnych, a także w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie przez Administratora usług edukacyjnych (zgodnie z Państwa wnioskiem). Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe także w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych oraz może je przetwarzać w związku z umożliwieniem realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia należności.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 b RODO (w zakresie dotyczącym realizacji umowy), art. 6 ust. 1 c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci mogą zostać udostępniane innym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. świadczącym na jego rzecz usługi, a także dostawców systemów informatycznych. Administrator może również przekazać dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. organom władzy publicznej w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków.

Przetwarzane dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują ich przechowywanie, a także przez okres procesu rekrutacji oraz realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
Podanie przez Państwa danych wynika z przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi przeprowadzenie przez Administratora procedury rekrutacyjnej, a w konsekwencji również zawarcie umowy na świadczenie usług. Wymóg podania danych osobowych wynika nadto z możliwości realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionego interesu .
Wszelkie inne dane osobowe, które nie są wymagane przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub realizacji umowy albo na podstawie przepisów prawa, bądź realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora zbierane są w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie wycofana.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Z poważaniem
Iwona Gębala
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Fantazja”